تیم‌های کاری چالش‌های متعددی را در زمینه‌ی منابع انسانی تجربه می‌کنند که اگر راه حلی برایشان یافت نشود، به مرور زمان انگیزه و عملکرد افراد کاهش یافته و تیم از بین می‌رود. اغلب این موضوعات به صورت کیفی و با عباراتی از قبیل “اعضای تیم دانش خود را بهم انتقال نمی‌دهند” یا “حس تعلق خاطر به شرکت کم شده و افراد به راحتی سازمان را ترک می‌کنند” بیان می‌شوند. اما باید بدانیم راه حلی جادویی و ویژه برای مسائل منابع انسانی وجود ندارد و هر سازمان بسته به شرایط خودش می‌بایست موضوعات را حل نماید. لذا شتابدهنده بانا آماده است تا با تکیه بر تجربیاتی که در این زمینه دارد، در کنار شما پتانسیل‌های توانمندسازی سازمان را کشف و شناسایی کرده و راهکارهای متناسب ارائه نماید.