کارگاه «تفکر نقادانه»

ظرفیت کارگاه

20 نفر

سابقه برگزاری

24 نفر_ساعت

مدت زمان

3 ساعت

معرفی کارگاه

تفکر نقادانه (critical thinking) گونه‌ای از توانایی ذهنی است که امکان تحلیل اطلاعات، اظهارات و داوری در باره آن‌ها را فراهم می‌سازد. در این شیوه‌ی فکر کردن، شخص با مواجه‌ی صحیح، دقیق و منصفانه با داده‌ها، پدیده‌ها و موقعیت‌ها به دسته‌بندی و ارزیابی ادعاها یا گزینه‌‌های مختلف می‌پردازد و می‌کوشد حتی‌المقدور به شیوه‌ای منطقی و دور از مغالطه یا قضاوت تصمیم‌گیری کند. شیوه‌ی تفکر نقادانه، آمیزه‌ای از «نگرش» و «مهارت» است که امکان پرهیز از فریب خوردن یا فریب دادن را در گفتگوها و موقعیت‌های حل مسئله می‌آموزد. گاه از این مهارت به عنوان مهارت هسته‌ای (core skill) در میان مجموعه‌ای از مهارت‌‌های لازم برای موفقیت در زندگی شخصی و کاری یاد می‌شود.

 

 

سرفصل کارگاه

 

چند وجهی بودن تفکر نقادانه

جایگاه مهارت «تفکر نقادانه» در منظومۀ مهارت‌ها

تعریف فکر

انواع فکر

تعریف نقادی و ضوابط آن

خطاهای رایج فکری (مغالطات)

 

 

تصاویر کارگاه

تفکر نقادانه

اردشیر منصوریرییس مرکز آموزش‌های فرهنگی هنری دانشگاه تهران
نظر شرکت‌کنندها