گعده «اعتماد به نفس»

ظرفیت کارگاه

سابقه برگزاری

مدت زمان

چطور اعتماد به نفس داشته باشیم؟ آیا اصلا اعتماد به نفس همیشه خوب است؟

نظر شرکت کننده ها