کارگاه «مذاکره با رویکرد نفوذ و ترغیب»

ارتباطات عاری از خشونت، ترس و توهین مهم‌ترین نیاز جامعه ما جهت توسعه است. بزرگ‌ترین مشکل در تیم‌سازی نبود نگاه درست به رابطه‌ها و نحوه مذاکره است. معمولاً افراد با تکیه بر جایگاه شغلی و به کارگیری اهرم‌های قدرت یا سیاسی بازی تلاش می‌کنند تا دیگران را وادار به انجام کار کنند در صورتی که می‌توان با استفاده از ابزار درست مذاکره و نگاه درست به رابطه دیگران را با اشتیاق بدون وسوسه بلکه آگاهانه با خود همراه کرد. ترغیب و نفوذ شیوه‌ای در مذاکره و ارتباط است که هر رهبر، مدیر و هر فردی با هر موقعیت اجتماعی و شغلی می‌تواند از آن بهره بگیرد و به واسطه‌ی ایجاد درک و اشتیاق درونی، دیگران را برای پذیرش اهداف و ایده‌های خود برانگیخته ‌کند.

آرش صادقیان حقیقیبنیان‌گذار گروه نمایش مفید، هم‌‌بنیان‌گذار استودیو بوجیک
نظر شرکت کننده ها