کارگاه «تفکر نقادانه»

تفکر نقادانه (critical thinking) گونه‌ای از توانایی ذهنی است که امکان تحلیل اطلاعات، اظهارات و داوری در باره آن‌ها را فراهم می‌سازد. در این شیوه‌ی فکر کردن، شخص با مواجه‌ی صحیح، دقیق و منصفانه با داده‌ها، پدیده‌ها و موقعیت‌ها به دسته‌بندی و ارزیابی ادعاها یا گزینه‌‌های مختلف می‌پردازد و می‌کوشد حتی‌المقدور به شیوه‌ای منطقی و دور از مغالطه یا قضاوت تصمیم‌گیری کند. شیوه‌ی تفکر نقادانه، آمیزه‌ای از «نگرش» و «مهارت» است که امکان پرهیز از فریب خوردن یا فریب دادن را در گفتگوها و موقعیت‌های حل مسئله می‌آموزد. گاه از این مهارت به عنوان مهارت هسته‌ای (core skill) در میان مجموعه‌ای از مهارت‌‌های لازم برای موفقیت در زندگی شخصی و کاری یاد می‌شود.

اردشیر منصوریرییس مرکز آموزش‌های فرهنگی هنری دانشگاه تهران
نظر شرکت کننده ها