کارگاه «ارتباط ارزش‌های شخصی و سازمانی»

ارزش‌ها مهم‌ترین معیار برای تصمیم‌گیری‌ها و رفع ابهامات ذهنی ما هستند. شناخت ارزش‌های شخصی و ارزش‌های سازمانی که در آن مشغول به کار هستیم و نحوه ارتباط آن‌ها با هم می‌تواند به روند رشد ما در سازمان کمک کند همچنین این شناخت در زمان‌های حساس و مهم زندگی به کمک ما خواهد آمد. با شرکت در این کارگاه درمی‌یابیم بسیاری از تناقضات ذهنی و گاهی نارضایتی ما از سازمانی که در آن کار می‌کنیم به تناقضات ارزش‌های شخصی و سازمانی برمی‌گردد و اینکه چگونه بین ارزش های شخصی و سازمانی ارتباط ایجاد کنیم را تمرین خواهیم کرد.

امیر افشار کرجیمدیر و مشاور مارکتینگ، برندینگ و فروش
نظر شرکت کننده ها