کارگاه «آشنایی با فرهنگ فیدبک»

فیدبک عامل مهم در شناخت فردی است، شناخت آن بخشی از اعمال، افکار و احساسات که بدون آینه دیگری شاید اصلا قابل کشف و درک نباشد. ما در این کارگاه سعی داریم با شناخت چرایی و لزوم فرهنگ و فرایند فیدبک بستری در جهت استفاده روزمره از این عامل مهم در ارتباطاتمان ایجاد کنیم.

امیر افشار کرجیمدیر و مشاور مارکتینگ، برندینگ و فروش
نظر شرکت کننده ها