گعده «اخلاق کاری»
مدرس:
اخلاق کاری یعنی چه؟ بین منفعت خود و منفعت جامعه و شرکت، کجاها کدام را انتخاب کنیم؟ چطور اخلاق کاری داشته باشیم؟ بیشتر ...
گعده «اعتماد به نفس»
مدرس:

چطور اعتماد به نفس داشته باشیم؟ آیا اصلا اعتماد به نفس همیشه خوب است؟

بیشتر ...