کارشناس منابع انسانی
دوره کارشناس منابع انسانی

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی کارشناس منابع انسانی

شریک تجاری منابع انسانی
دوره شریک تجاری منابع انسانی

دومین دوره‌ی آموزشی-تجربی شریک تجاری منابع انسانی

اولین دوره شریک تجاری منابع انسانی

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی شریک تجاری منابع انسانی (تمام شده!)

 
مدیریت محصول
دوره مدیریت محصول

هفتمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول(در حال برگزاری)

 
مدیریت محصول

ششمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
دوره مدیریت محصول

پنجمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

چهارمین دوره مدیریت محصول بانا

چهارمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
سومین دوره مدیریت محصول بانا

سومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
دومین دوره مدیریت محصول بانا

دومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
اولین دوره مدیریت محصول بانا

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)