کارشناس منابع انسانی
شریک تجاری منابع انسانی
اولین دوره شریک تجاری منابع انسانی

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی شریک تجاری منابع انسانی (تمام شده!)

 
مدیریت محصول
چهارمین دوره مدیریت محصول بانا

چهارمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
سومین دوره مدیریت محصول بانا

سومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
دومین دوره مدیریت محصول بانا

دومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
اولین دوره مدیریت محصول بانا

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)