کارگاه مصاحبه فنی (مدیر محصول)
کارگاه رزومه نویسی و لینکدین
کارگاه مدیریت چابک
کارگاه تحلیل داده
مدیریت محصول
دوره مدیریت محصول بانا 86 ساعت آموزش کاربردی همراه با فرصتت کارآموزی و استخدام

نهمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول(در حال برگزاری)

دوره مدیریت محصول

هشتمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول(تمام شده!)

دوره مدیریت محصول

هفتمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول(تمام شده!)

 
مدیریت محصول

ششمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
دوره مدیریت محصول

پنجمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

چهارمین دوره مدیریت محصول بانا

چهارمین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
سومین دوره مدیریت محصول بانا

سومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
دومین دوره مدیریت محصول بانا

دومین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)

 
اولین دوره مدیریت محصول بانا

اولین دوره‌ی آموزشی-تجربی مدیریت محصول (تمام شده!)