معرفی و آموختن «فکرافزارهایی» برای:

کشف ارزش‌ها و مأموریت فردی

کشف مثلث توانمندی‌ها، علاقه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی

تطبیق توانمندی‌ها، علاقه‌ها و ویژگی‌ها با فرصت‌ها

آموختن و پروراندن مهارت تصمیم‌گیری و تفکر راهبردی

ترسیم و بازآفرینی نقشۀ راه شغلی

هدف‌گذاری مؤثر و سنجش و بازبینی عملکرد

(زمان هر جلسه مشاوره، یک ساعت می‌باشد.)

 

بارگذاری...