گواهی‌نامه شرکت در دوره مهارت‌آموزی شغلی

گواهی می‌شود فاطمه ابوالفتحی دوره مهارت‌آموزی «مدیریت محصول» را با موفقیت سپری کرده‌اند.