گعده «اخلاق کاری»
مدرس:
اخلاق کاری یعنی چه؟ بین منفعت خود و منفعت جامعه و شرکت، کجاها کدام را انتخاب کنیم؟ چطور اخلاق کاری داشته باشیم؟ بیشتر ...